Vården på det nya sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset har ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting. Det innebär att de svårast sjuka och skadade kommer att tas om hand på det nya sjukhuset. Vården kommer att bedrivas i ett tydligt teamarbete med patienten i centrum.

Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som är särskilt resurs- och kompetenskrävande när det gäller medicinteknisk utrustning och sjukvårdspersonalens utbildning och erfarenhet. Den är också nära kopplad till forskning och utbildning. Forskare och studenter kommer att kunna samarbeta ännu bättre med den kliniska verksamheten. Detta tack vare att de fysiska förutsättningarna finns, med laboratorier, forskningsplatser och utbildningsrum placerade ute i vårdverksamheten.

Vård i teman
Vården kommer att bedrivas i teman, vilket sätter patientens samlade medicinska behov ännu mer i centrum. Dessa teman är:

  • Barn och kvinnosjukvård: Barnsjukvård, graviditet, reproduktion och förlossning.
  • Hjärta och kärl: Ett tema som berör sjukdomar i hjärta och kärl.
  • Neurologi: Här samlas diagnoser som olika typer av demens, stroke och MS.
  • Cancer: Avancerad cancerkirurgi och behandling.
  • Infektion och inflammation: Autoimmun inflammatorisk systemsjukdom är ett gemensamt nytt paraply för sjukdomar i hud, njurar, leder och lungor.
  • Trauma och reparativ medicin: Patienter tas emot vid stora trauman. Vid allvarliga skador behövs ofta organ och vävnader repareras eller ersättas. Här ingår exempelvis ortopedi.
  • Åldrande: Vård av äldre patienter, ofta med flera sjukdomar och diagnoser.

Indelningen i teman kommer underlätta för olika specialiteter att ha ett nära samarbete kring patienten. För exempelvis en patient med prostatcancer innebär detta ett närmare samarbete mellan hans urolog, onkolog, radiolog, dietist, kurator och sjukgymnast.

En förutsättning för att kunna bedriva vård i teman är också närhet mellan viktiga funktioner som intensivvård, operation och ”bild och funktion” (röntgen och annan diagnostik). Detta är möjligt tack vare de nya sjukhusbyggnadernas utformning och rumsliga planering.

Vårdavdelningar såväl som mottagningar och dagvård organiseras efter temavården. Det innebär att vårdpersonal som ofta behöver gå mellan olika funktioner får kortare avstånd.

En ny typ av akutmottagning
Akutmottagningen kommer endast att ta hand om de svårt sjuka och skadade patienterna. Hit kommer bland annat traumapatienter med helikopter eller ambulans. I anslutning till traumarummen, som kommer att utrustas med den senaste tekniken, finns operationssalar, bild- och funktionsdiagnostik samt intensivvårdsrum. Patienter med remiss från till exempel vårdcentral tas emot vid akutmottagningen. Likaså patienter som inte är inskrivna, men har pågående högspecialiserad behandling vid Karolinska Universitetssjukhuset, när de blir akut sämre. Detta innebär att akuten är helt anpassad för de patienter som är svårast sjuka och skadade. Andra patienter som behöver akut vård eller bedömning kommer att tas omhand av andra vårdgivare.

Entrén till akutmottagningen

Akutmottagningarna på länets övriga sjukhus byggs ut för att kunna ge flera patienter akutsjukvård. Anpassad akutmottagning finns redan i våra grannländer och har visat sig vara bra för det högspecialiserade uppdraget. För barn kommer det att finnas två akutmottagningar i Solna – en i det nybyggda sjukhuset, och en närakut för mindre komplexa sjukdomar och skador i nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Planerad och effektiv vård
Många patienter kommer dagtid att besöka det nybyggda universitetssjukhuset för undersökning eller behandling. Tack vare utvecklingen av nya behandlingsmetoder kommer allt fler att få behandling över dagen istället för att behöva läggas in på sjukhuset. Högspecialiserad sjukvård innebär ofta flera återbesök och då är det en fördel om mottagning och dagvård är placerade nära varandra. Specialisterna kan på så vis fortsätta arbeta i team runt patienten. I den byggnad där strålbehandling kommer att ges, finns det även mottagningsrum och dagvårdsrum som gör det möjligt att samla olika cancerbehandlingar under samma tak.

Läs mer om temavården på Karolinska Universitetssjukhusets webbplats

>