Patientsäkerhet

Mottot ”patienten alltid först” innebär att frågan om patientsäkerhet är central och ständigt närvarande i planeringen och skapandet av det nya universitetssjukhuset.

Ingen patient ska komma till skada i vården. Det är en av grundprinciperna för all vårdverksamhet. Ändå drabbas varje år runt 100 000 patienter i Sverige av vårdskador och för cirka 3 000 patienter kan vårdskadan t o m vara en bidragande dödsorsak. Det handlar om fallskador, smittspridning, felaktig läkemedelshantering mm. I  Nya Karolinska Solna-projektet är frågan om patientsäkerhet därför central och genomsyrar alla led i utformningen av såväl byggnaden, lokalerna, inredning och teknisk utrustning - allt för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för en patientsäker vård.


Så hanterar NKS patientsäkerheten
Inom Nya Karolinska Solna-projektet har vi arbetat med patientsäkerhet med följande uppdrag:

att säkerställa att patientsäkerheten tillgodoses inom de olika delprojekten inom NKS-projektet
att sprida information om patientsäkerhet och ta del av det pågående patientsäkerhetsarbetet inom SLL
att bevaka området patientsäkerhet och kommunicera det pågående patientsäkerhetsarbetet inom NKS-projektet till omvärlden
att bevaka och följa upp att säkerheten för patienten finns med i alla avseenden av hela NKS-projektet

 

 

Konceptbild: Planlösning över enkelrummet, med egen dusch och toalett samt plats för anhörig att bo över.


Vad innebär ”patienten alltid först” inom NKS?
”Patienten alltid först” innebär i patientsäkerhetsarbetet att stor vikt läggs vid områdena vårdrelaterade infektioner (VRI), läkemedelshantering, fallskador och nutrition. Följande är exempel på hur NKS-projektet planerar för att realisera ”Patienten alltid först”, exempel som alla bidrar till en ökad säkerhet för patienten:

Enkelrum med egen dusch/toalett bidrar till ökad säkerhet för patienten och innebär att vården i stort sett kan ske på plats hos patienten, som också kan ha anhöriga hos sig under hela vårdtiden
Samverkande enheter ligger nära varandra för att medge få och korta förflyttningar av patienten, vilket även ger vårdpersonalen en god överblickbarhet
Med enkelrumslösningar får patienter större möjlighet till ostörda samtal och skyddad integritet
Generella lokaler med standardiserad utformning gör det lättare att tillämpa standardiserade arbetssätt
- Trygga, attraktiva och ostörda miljöer, både för patienter och personal
Skilda flöden, så långt som möjligt, för vuxna/barn, öppenvårds-/slutenvårds- patienter, akut/elektiv vård och professionella/publika områden
- Hög driftsäkerhet av tekniska system
- God tillgänglighet, dels det fysiskt byggda och dels kommunikativt med skylt- och informationssystem

 

Checklista upptäcker fel och misstag
För att säkerställa att patientsäkerheten tas med i alla aspekter i planeringen av NKS-projektet arbetar man under projekteringstiden med en ckecklista för en mängd frågor avseende patientsäkerhet. Frågeställningarna i denna checklista, som handlar om VRI, läkemedelshantering, fall och nutrition, har bl a tagit utgångspunkt i en metaanalys av ca 2 000 studier rörande evidensbaserad design.


>