Miljökrav i världsklass

Nya Karolinska Solna ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och ska bli ett långsiktigt hållbart universitetssjukhus.

De nya sjukhusbyggnaderna byggs för att använda lite energi. Tack vare ett bra klimatskal, energieffektiva installationer och hög återvinning, kan det nybyggda universitetssjukhuset nästan halvera sin energianvändning mot dagens sjukhus.

De material som används i byggandet av det nya sjukhuset ska vara resurssnåla både under byggtiden och under byggnadens hela livslängd. De ska också vara väl beprövade och tåliga, samt baseras på förnyelsebara återvinningsbara råvaror. En fullständig innehållsdeklaration med miljökontroll av alla ingående material och produkter kommer att krävas för hela byggnaden, utifrån Byggvarubedömningen.

Det nybyggda sjukhuset kommer att ha miljösmarta tjänster och lösningar som gör det enklare för personalen att minska verksamhetens miljöpåverkan. Några exempel på energibesparande lösningar är dagsljus- och närvarostyrd belysning samt närvarostyrd ventilation. Ett annat sätt att spara el är att tydliggöra energianvändningen genom individuell energimätning inom olika enheter, uppdelat på verksamhetsel och fastighetsel. Andra miljösmarta lösningar är laddningsstation för elbilar i parkeringsgaraget och sopsortering med hela 32 sorteringsfraktioner.

Certifierat enligt flera standarder
Byggnaderna har uppnått högsta klass (guld)  i Miljöbyggnad som är ett svenskt system för att klassa byggnaders totala miljöprestanda med avseende på bl a innemiljö, inbyggda material och energi.

Anläggningen certifieras  även enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i näst högsta klassen "Gold". LEED är ett internationellt miljöklassningssystem för en helhetsbedömning av byggnaders miljöegenskaper, vilket täcker in såväl energiaspekten som övrig miljöpåverkan. Första delen av NKS-projektet har uppnått LEED Gold. 2018 kommer hela projektet att ha LEED-certifierats.

Energi
Byggnader står i genomsnitt för cirka 40 % av samhällets totala energianvändning. Vi har ambitionen att bygga ett hus som drar extremt lite energi och vill försöka halvera energiförbrukningen mot dagens sjukhus. Detta blir möjligt genom att det nya sjukhusets fasad görs välisolerad med ”smarta” fönster som släpper in solens ljus året om, men stänger ute värmen på sommaren. Andelen fasadyta är också liten i förhållande till golvytan, vilket minskar energiförbrukningen. Ytterligare åtgärder för att spara energi är att använda energisnåla installationer och att återanvända energin flera gånger. En viktig princip i Nya Karolinska Solna-projektet är också att all energi ska vara ”grön”, dvs komma från förnyelsebara energikällor.

Energiförsörjningen kommer ske genom en kombination av en egen stor bergvärmeanläggning, fjärrvärme/fjärrkyla och återvunnen energi från ventilationsluft. Bergvärmeanläggningen (med ca 150 borrhål som är ca 220 meter djupa) täcker större delen av sjukhusets behov av värme och kyla. Anläggningen lagrar värme från sommaren till vintern och kyla från vintern till sommaren. Lösningen gör att behovet av köpt energi är betydligt lägre än byggreglernas gränsvärden.

All el som används i det nya sjukhuset kommer att vara förnybar. Övrig värme- och kylenergi som inte kan fås från bergvärmeanläggningen kommer från fjärrvärme och fjärrkyla där produktionen hos aktuella leverantörer är förnybar. Detta innebär att hela anläggningens energianvändning (el, värme och kyla) kommer att bestå av förnybar energi med låga koldioxidutsläpp.

Läs mer om miljö och hållbarhet

>