NKS-projektets arbetsprocess

NKS-projektet är uppdelat i flera huvudprojekt, av vilka OPS-upphandlingen och projektet för verksamhetsinnehåll varit de mest omfattande. Inom ramen för huvudprojekt OPS-upphandlingen har en rad projektgrupper arbetat under olika faser. I den första fasen, att ta fram förfrågningsunderlag, arbetade omkring 30 arbetsgrupper med att ta fram funktionskrav för olika typer av sjukhuslokaler.

Arbetsgrupperna har bestått av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor m fl, de flesta verksamma vid Karolinska universitetssjukhuset i antingen Solna eller Huddinge men även vid andra sjukhus. Dessa grupper har haft till uppgift att beskriva vårdverksamheternas krav inom områdena vuxna och barn, operation/anestesi, intensivvård, mottagningar och sterilteknisk enhet, akutvård, bild/funktion, laboratorier m fl.

Arbetet har utgått ifrån Nya Karolinska Solnas projektprogram, som arbetats fram under 2007 av projektets tidigare programgrupper och tvärgrupper i samarbete med White arkitekter. 

Följande principer har styrt arbetet:

• Vårdrummen ska planeras utifrån en närhetsprincip samt utformas generellt och multifunktionellt.

• Konceptlösningar ska utvecklas med stor hänsyn till krav på kvalitet, patientsäkerhet och integritet.

• Patienter, närstående, personal, forskare och studenter ska erbjudas en stimulerade, trygg och attraktiv miljö.

• Mottagningar, dagverksamhet, operation ska planeras för minst 16 timmars drifttid.

• Konceptlösningar för ett multidisciplinärt och tvärvetenskapligt arbetssätt ska stödjas.

• Informationsteknologin ska formas så att den ger stöd för dokumentation, information och kommunikation.

• God tillgänglighet prioriteras både inom sjukhuset och till/från staden.

• Stor vikt ska läggas vid personalens och patienters möjlighet att lätt orientera sig inom sjukhuset.

• Försörjning och distribution av sterilgods, läkemedel, textil och kost ska skötas av servicepersonal.

• Akutverksamhet ska koncentreras så att sjukhuset fungerar lika bra både som dag- och nattsjukhus.

>