Så fördelas hyreskostnaderna för Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna (NKS) är en investering med lång livslängd. Ägare är Stockholms läns landsting. Karolinska Universitetssjukhuset hyr det nya sjukhuset av landstinget, och nu finns ett förslag till hur hyran ska beräknas.

I ett ärende som beslutats av landstingsstyrelsen redovisas hur hyresmodellen ska se ut som ger Karolinska universitetssjukhuset rätt att disponera det nybyggda lokalerna.

Nya Karolinska Solna förväntas ha en livslängd på 100 år. Ägare och avtalspart är Stockholms läns landsting. Fram till år 2040 kommer landstinget att betala ett årligt vederlag till SHP, Swedish Hospital Partners, för finansiering, drift, service och underhåll av sjukhuset. Därefter ska SHP lämna över huset till landstinget i mycket gott skick.

Karolinska Universitetssjukhuset i sin tur, hyr de nyuppförda byggnaderna av Stockholms läns landsting. På samma sätt som vid andra strategiska fastighetsinvesteringar som nu pågår i landstinget, exempelvis de nya akutmottagningarna vid Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus, kommer en hyra att sättas för Karolinska Universitetssjukhuset som innebär att sjukhuset får kostnader som är rimliga i förhållande till sitt vårduppdrag.

Kostnaderna för NKS tas centralt av landstinget. Hyresnivån för NKS sätts för att möjliggöra att fortsatt bedriva sjukvård på ett kostnadseffektivt sätt. Alla sjukhusens hyresnivåer baseras på att de ska ha kostnader som är rimliga i förhållande till respektive vårduppdrag. Övriga sjukhusens hyresnivåer påverkas således inte av hyressättningen för NKS.

Grunden för hyresmodellen är att Karolinska universitetssjukhuset betalar de kostnader som följer med den nya sjukhusanläggningen, det vill säga ränte- och avskrivningskostnader samt kostnader för servicetjänster som städning, tvätt och logistik av varor och tjänster inom sjukhuset.

Förslaget innebär endast en koncernintern fördelning av kostnader mellan organisationerna och de följer den budget som anmäldes till landstingsfullmäktige i samband med slutlig budget 2016. Beslutet medför heller inga ekonomiska konsekvenser utöver de som är beslutade inom budget 2017 och för planeringsåren 2018-2020.

Läs LS-ärendet (pdf)

Läs mer om framtidens hälso- och sjukvård

>