Forskningsbyggnaden – fokus på tidplan och teknik

Intensiva förberedelser pågår inför flytt till den nya forskningsbyggnaden. Den byggs norr om huvudbyggnaden och blir ett centrum för forskning, utbildning och produktion.

ForskningsbyggnadenI juni 2017 kommer nyckeln till den nya forskningsbyggnaden att lämnas över till Stockholms läns landsting (SLL). Redan nu pågår arbete med att planera flytt och driftsättning av byggnaden. Våren 2016 kommer driftsättningsprogrammet att presenteras, ett sammanfattande dokument om hur och när de olika flyttmomenten kommer att genomföras. Detta leds gemensamt av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (KI).

– Vi är i full färd med att skriva delrapporterna och sammanfattningen om hur vi ska arbeta med flyttordning, flytt av utrustning och tidplaner m.m. Våra delar sätts sedan samman med materialet från Coor Service Management och Skanska Healthcare, förklarar Josefin Lundgren, driftsättningsledare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbyggnaden tas i bruk under andra halvåret av 2017 och kommer bli centralpunkten i ett område som samlar över 100 forskargrupper. Via gångbroar sammanlänkas forskningsbyggnaden med både huvudbyggnaden och Biomedicum på KI. Tillsammans med Labb-kvartereret bildar de ett sammanhängande stråk av forsknings- och utbildningsverksamheter, kallat Akademiska stråket. En av de bärande idéerna är att skapa ett nytt forskningsklimat som underlättar nya samarbeten.

Totalt ska cirka 1000 personer flytta in i den 39 000 kvm stora byggnaden. Inflyttningsperioden beräknas till cirka två veckor.

– Vi behöver säkra att gemensamma funktioner är igång, som diskrummet och godsmottagningen, innan vi flyttar in de olika verksamheterna och forskargrupperna, säger Josefin Lundgren.

Framtidens forskning är indelad i olika teman för att vara anpassad till Karolinskas organisation. Forskningsbyggnaden kommer främst att samla forskningsgrupper inom Onkologi och Patologi, Kvinnors- och barns hälsa, Molekylär medicin och kirurgi, Klinisk neuro samt Medicin. För att få alla pusselbitar på plats krävs ett nära samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, KI och driftsättningsgruppen för forskningsbyggnaden.

– Den stora utmaningen är att planera en driftsättning parallellt med de stora organisatoriska förändringar som pågår vid Karolinska Universitetssjukhusets, menar Josefin Lundgren.
Tillsammans med sina kollegor försöker hon dra lärdomar av flytten till huvudbyggnaden hösten 2016. Den största skillnaden är att det inte kommer att flytta in några patienter i forskningsbyggnaden.

– Det gör det å ena sidan lättare och mindre kritiskt ur ett patientsäkerhetsperspektiv, men å andra sidan är verksamheten som ska flytta in i forskningsbyggnaden komplex eftersom den innehåller forskning, utbildning och produktion, förklarar Josefin.

Hon får medhåll av Oskar Lindegren, Faschef för forskningsbyggnaden på Skanska Healthcare.

– Avancerad forskning ställer höga krav på avancerad utrustning och installation. De flesta maskiner är väldigt speciella och vi ska även inrätta renrum där det inte får förekomma några föroreningar. Även de radioaktiva preparaten som ska tillverkas i de så kallade cyklotronerna, ställer höga krav som innebär att vi måste bygga med skydd av bly, berättar Oskar.
Under hösten har man arbetat med ytskikt; golv, undertak och målning. Under 2016 kommer det att vara fullt fokus på installation av medicinteknisk utrustning.

– Den absolut största grejen just nu är att planera installationen av cyklotronerna i källarplanet. De ska kopplas ihop med gasledningar så att det blir en hel liten fabrik. Vi jobbar nära expertgrupper inom SLL och leverantören med detta, säger Oscar.

– En annan högprioriterad punkt på dagordningen är att planera installationen av labbutrustningen på de övre planen i huset, med dragskåp och laboratoriebänkar, tillägger han.

Precis som för Josefin Lundgren handlar Oskar Lindegrens arbete om att hantera parallella processer på bästa sätt.

– Den största utmaningen just nu är att samordna leveranserna av utrustningen med vår byggprocess som pågår samtidigt. Så kommer det att vara nästan ända fram till mål, säger Oskar Lindegren som är helt inställd på att hålla tidsschemat.

>